Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2011 r.
przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 403 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz.1664; z 2010r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz. 322 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się "Regulamin przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIX/109/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia
,,Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 618,39 KB 88

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 13:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-05-31 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226