Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/70/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przystapienie do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, której przedmiotem zgodnie z PKD będzie:
1) (65.2) pozostałe pośrednictwo finansowe;
2) (67.11.Z) zarządzanie rynkiem finansowym;
3) (67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana;
4) (74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
5) (65.23.Z) pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym zwłaszcza udzielanie poręczeń finansowym przedsiębiorcom wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego.
2. Czas trwania spółki nieograniczony.
3. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 750.000 zł.
4. Wartość udziałów Gminy Miastkowo w spółce będzie wynosić 10.000 zł. i zostanie wniesione w formie pieniężnej.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystapieniem do tworzonej spółki oraz wniesienia stosownego udziału.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 10:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 10:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 255