Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/71/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.116, art.11, art.124, art.128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr65, poz.594, Nr 68, poz.634, Nr96, poz.874) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.594.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.173.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 335.780 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 578.982 zł, stanowią następujęce przychody:
1) Nadwyżka z lat ubiegłych 578.983 zł.

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załacznikiem Nr 4.

§ 4.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 338.920 zł,
w tym :dotacja z budżetu w kwocie 0 zł, wydatków zakładów w kwocie 338.920 zł,wpłata do budżetu gminy w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem
Nr 6.

§ 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 152.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 7.

Dochody w kwocie 29.800 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiacą załącznik Nr 8.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy;
3) zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 80.000 zł z terminem spłaty wraz z odsetkami do końca bieżącego roku.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załączniki do budżetu 389 KB 86
file typ Objaśnienie budżetu 57 KB 85

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-27 11:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-27 11:38
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-02-27 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242