Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/72/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 68, poz.634, Nr 96, poz.874) uchwala się co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 29.211 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 29.211 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.623.327 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 8.202.310 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok polegających na zwiększeniu przychodów okreslonych w pkt 2 oraz zmianie treści pkt 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 71 KB 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 08:11
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 08:17
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-02-23 08:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252