Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2010 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Radny otrzymuje dietę za udział w obradach sesji Rady Gminy lub posiedzeniach komisji Rady w wysokości 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt).
  2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.
  3. Radny będący jednocześnie sołtysem ma prawo tylko do jednej diety - przysługującej radnemu.
  4. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w ust. 1 uchwały, stanowi podpis na liście obecności, potwierdzający udział radnego w posiedzeniach, w których obowiązany był uczestniczyć.
 
§ 2.
 
Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowaną
w wysokości 1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście).
 
§ 3.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowaną
w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset).
 
§ 4.
 
Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy otrzymują dietę za każde posiedzenie Komisji w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta).
 
§ 5.
 
Tracą moc uchwały:
  • Nr XVIII/103/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania,
  • Nr XIX/110/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265