Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
ustalenia diet sołtysom
Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2010 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Za udział w obradach sesji Rady Gminy przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta obejmująca jednocześnie zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości 120 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia).
  2. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w ust. 1 uchwały, stanowi podpis na liście obecności, potwierdzający udział w obradach sesji Rady.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Nr XVIII/104/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia
22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239