Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/33/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy po zapoznaniu się z:
 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) informacją o stanie mienia komunalnego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202