Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/39/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zorganizowania wspólnej obsługi finansowo - księgowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Uchwala się wspólną obsługę finansowo – księgową dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
  2. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy Miastkowo dla następujących jednostek:
    - Szkoła Podstawowa w Miastkowie,
    - Szkoła Podstawowa w Rydzewie
    - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.
  3. Zadania z zakresu obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.
  4. Kontrolę prawidłowości prowadzenia obsługi, o której mowa w ust. 1, prowadzą Wójt i Skarbnik Gminy.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211