Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 117; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2521) § 3 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 3. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdy punkt sprzedaży usytuowany jest w odległości mniejszej niż 100 m od szkół, oddziałów przedszkolnych, Kościołów, cmentarzy, banków. Odległość tę mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzewi obiektu chronionego".
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206