Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/73/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2004 r.
określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Projekt budżetu gminy opracowywany jest na podstawie:
1) istniejącego stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, wynagrodzeń poprzedzających rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego;
2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w roku poprzedzającym rok budżetowy;
3) przewidywanego na rok budżetowy poziomu inflacji i przewidywanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń.

§ 2.

W celu opracowania projektu uchwały budżetowej gminy:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania ich skarbnikowi gminy w terminie do 15 października;
2) komisje rady gminy, radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych mają prawo składać do skarbnika gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego w terminie do dnia
15 października.

§ 3.

Skarbnik gminy , w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, jak również informacji o planowanej dotacji i subwencji
z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu .

§ 4.

1. Na podstawie przedłożonych przez skarbnika materiałów Wójt Gminy opracowuje:
1) projekt uchwały budżetowej;
2) objaśnienia do projektu budżetu;
3) informacje o stanie mienia komunalnego.
2. Opracowany projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami Wójt Gminy przekazuje: do dnia 15 listopada:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w celu zaopiniowania.

§ 5.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących ważniejszych źródeł z wyodrębnieniem:
a) wpłat od jednostek gospodarki uspołecznionej,
b) wpłat od jednostek gospodarki pozabudżetowej,
c) dochodów z majątku gminy,
d) dotacji celowych i subwencji.
2) zestawienie tabelaryczne wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
c) wydatków na cele inwestycyjne,
d) dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,
e) dotacje dla innych podmiotów,
f) rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
g) rezerwy celowej (o ile wystąpią).
3) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku planowanym i środków na ich realizacje.

§ 6.

Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:
1) wykaz rodzajowy mienia i miejsce położenia;
2) ilość i wartość tego mienia;
3) sposób zagospodarowania;
4) uzyskiwane dochody do budżetu.

§ 7.

Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać omówienia projektu planu dochodów i wydatków oraz sposób ich kalkulacji. W objaśnieniach należy także ustosunkować się do wniosków komisji rady , kierowników jednostek organizacyjnych oraz rad sołeckich zgłoszonych na etapie opracowywania projektu budżetu, które nie zostały uwzględnione.

§ 8.

1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady.
2. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania matriałów odbywają posiedzenia ,
na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej;
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.
4. Opinie komisji przedstawiane są Wójtowi , który w terminie 7 dni nanosi poprawki
i przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt budżetu.
5. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski oraz wprowadzone autopoprawki Wójta wymagają uzasadnienia.

§ 9.

Porządek sesji budżetowej winien zawierać:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) przedstawienie opinii stałych komisji Rady;
4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków komisji;
5) dyskusję;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr 101/XXVII Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca
1994 roku. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwała Nr 28/V/94 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 7 grudnia 1994 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XXVII Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 1994 roku
w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-04-05 09:59
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-04-05 10:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 282