Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/76/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr68, poz.634, Nr 96, poz.874) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2.

Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży wraz z wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania i absolutorium.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-04 10:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-04 10:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247