Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/77/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych z zasobu gminnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1668) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości rolnych, stanowiących własność
Gminy Miastkowo położonych w obrębie wsi Drogoszewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi 851/6, 852/13 opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 59,5 KB 75

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-07 11:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-07 11:21
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-05-07 11:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258