Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/78/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie art.5c pkt 1 i art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176,
Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966) uchwala się co następuje:

§ 1.

Za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004 roku filię w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

§ 2.

Uczniowie likwidowanej szkoły filialnej kontynuują naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie od dnia 1 września 2003 roku.

§ 3.

Dokumentację likwidowanej szkoły przejęła gmina za wyjątkiem dokumentacji z przebiegu nauczania, która została przekazana Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach: Sulki, Chojny Naruszczki, Leopoldowo oraz w szkołach na terenie gminy.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-04 09:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-04 09:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 270