Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/79/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie"
Na podstawie art.18 ust.1, art.51 ust.1, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie” do kwoty 1 100 tys. zł ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Miastkowo na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy z działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-05 10:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-05 10:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 276