Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie artr. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz.1457; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 1.060.000,00 zł na dofinansowanie poniższych inwestycji:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 1957B - Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec - Kuleszka - Rydzewo na odcinku Zaruzie Borowe - Sosnowiec długości 1,47 km;
2) budowa kanału odwadniającego drogę powiatową nr 1958B w miejscowości Zaruzie długości 470 mb;
3) remont drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo Czartoria na długości około1,8 km.
 
§ 2
 
Pomoc finansowa o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Miastkowo na 2011r.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia stosownych porozumień i umów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201