Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/80/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 maja 2004 r.
zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 68, poz.634, Nr 96, poz.874) uchwala
się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 313.487zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 313.487zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 803.083zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 803.083zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.133.731zł.
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.712.714zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok polegających na zmianie treści pkt 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.100.000zł .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 7 95 KB 86

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-31 10:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-31 11:05
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-05-31 10:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262