Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się Statut Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo, z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. W.P. Nr 27, poz. 689; z 2006 r. Nr 197, poz. 1918).
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 536,98 KB 373

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-30 14:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 625