Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,oz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Radnemu w przypadku wyrażenia zgody na przejazd pojazdem samochodowym, nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów podróży wg stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 
§ 2
 
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa w poleceniu wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady – Wiceprzewodniczący Rady Pani Teresa Brzostek, a w stosunku dla pozostałych radnych Przewodniczący Rady.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223