Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/83/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów
Na podstawie art.17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 69, poz.624, Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz.1161, Nr 145, poz.1532) uchwala się co nastepuje:

§ 1.

Ustala się plan sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Miastkowo stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się granice obwodów szkół wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 84/XIV/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Miastkowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 17,35 KB 72
file typ Załącznik 2 19,85 KB 76

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-06 08:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-06 08:33
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-09-06 08:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231