Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/84/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art.14a, ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304 Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 69, poz.624, Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz.1161, Nr 145, poz.1532) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się z dniem 1 września 2004 roku plan sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w szkołach podstawowych :
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie;
2) Szkoła Filialna w Tarnowie przynależna organizacyjnie Szkole Podstawowej w Miastkowie;
3) Szkoła Podstawowa w Rydzewie;
4) Szkoła Filialna w Drogoszewie przynależna organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rydzewie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-03 08:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-03 09:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213