Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/85/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo
Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708, z 2001 r. Nr 34, poz.393, z 2002 r. Nr 210, poz.1785, z 2004 r. Nr 47, poz.447) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo w kwocie 750 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 94/XVII/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w gminie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-03 11:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-03 11:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220