Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/86/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo
Na podstawie art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach poblicznych (Dz. U. z 2000 r Nr 71, poz.838,. Nr 86, poz.958, z 2001 r Nr 125 poz.1371, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 89,poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 216, poz.1826, z 2003 r Nr 80, poz.717 i 721, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz.2124 )
oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celach, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 0,50 zł;
2) przy zajęciu o szerokości powyżej 20% jezdni – 2,00 zł.
2. Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości – 0,30 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.

1. Ustala sie następujące stawki opłat rocznych za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy urządzeń lub obiektów o których mowa w §1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym – 5,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym – 10,00 zł;
3) na obiekcie mostowym – 80,00 zł.
2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegają podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt3:
1) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego –0,20 zł;
2) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów niż wymienione
w pkt 1 – 0,10 zł;
3) za 1m2 powierzchni reklamy – 1,10 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-06 09:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-06 09:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228