Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;{br}z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
§ 1. Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2) od budynków lub ich części od 1 m
a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działaności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3) od budowli:
a) służących zaopatrzeniu wsi w wodę
b) pozostałych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 492,04 KB 94

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237