Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 498,29 KB 92

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226