Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Deklaruje się intencję finansowania w roku 2013 projektu pt.
2. Przewidywana całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Miastkowo wynosi 118.879,50 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 488,68 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 08:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173