Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, uchwalonego Uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, polegającą na:
1) wprowadzeniu na rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w skali 1:25000 przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x Łomża - Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo;
2) wprowadzeniu zmian w tekście Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo poprzez uaktualnienie w powiązaniu z częścią graficzną studium następujących rozdziałów i punktów:
- 1.1.2. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- 2.1. Lokalne wartości środowiska przyrodniczego,
- 2.2. Zagrożenia środowiskowe,
- 2.3. Polityka przestrzenna gminy,
- 6.2.4. Elektroenergetyka,
- 6.2.5. Telekomunikacja,
- 7. Kierunki działań w zakresie obrony cywilnej.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w skali 1:25000 z uwidocznionymi zmianami, wprowadzonymi niniejszą uchwałą;
2) załącznik Nr 2 - jednolity tekst II części studium p. n. "Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo", z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 67/XI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 3,82 MB 176

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 09:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 09:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-11-25 09:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 268