Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/88/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska(Dz.U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003 r. Nr 46, poz,392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671, z 2003 r. Nr 7, poz.78, z 2004 r. Nr 96, poz.959) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2014 oraz stanowiący jego integralną część Gminny Plan Gospodarki Odpadami w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia co 2 lata raportu z wykonania programu określonego w § 1 uchwały zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-07 09:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-07 09:53
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-09-07 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 267