Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/89/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
dofinansowania projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacje – Społeczeństwo w województwie podlaskim”
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się co następuje:

§ 1.

Gmina Miastkowo zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2005 kwoty w wysokości 5.978,25 zł (słownie:pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł 25/100) jako dofinansowanie w wysokości 25 % wartości całego projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim”.

§ 2.

Projekt „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim” planowany jest do realizacji w ramach ZPORR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

§ 3.

Projekt wymieniony w § 2 będzie koordynowany przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-03 11:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-03 11:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223