Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/58/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227, poz. 1505, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 67,58 KB 82

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215