Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/92/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 października 2004 r.
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Miastkowo
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, Nr 228, poz 2258; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 23,58 KB 89

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-05 09:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-05 09:57
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-11-05 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221