Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.482.766 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13.360.766 zł;
2) majątkowe w wysokości 122.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.482.766 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 12.472.214 zł;
2) majątkowe w wysokości 1.010.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
2) celową w wysokości
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 477.504 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 477.504 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.912 zł.
2. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie załącznikiem Nr 6.
§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- dochody
- wydatki
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 213,5 KB 164

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 356