Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/57/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 130/XXVII/01 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2001 roku
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz.Urz..Woj.Pod. Nr 60, poz. 1162).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 59,12 KB 72
file typ Postanowienie RIO 623,96 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-02-14 08:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198