Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, Nr 227, poz.1505; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 225, poz. 1466) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
 
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za zajęcie do 20% szerokości jezdni - 1,00 zł/dobę;
2) za zajęcie od 20% do 50% szerokości jezdni - 2,50 zł/dobę;
3) za zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł/dobę;
4) za zajęcie chodników, wjazdów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,50 zł/dobę;
5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) - 2,00 zł/dobę.
2.     Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 
§ 3. 1. Ustala sie następujące stawki opłat rocznych za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy urządzeń lub obiektów, o których mowa w §1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;
3) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.
2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegają podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -0,40 zł;
2) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów niż wymienione w pkt 1 - 0,20 zł;
3) za 1m2 powierzchni reklamy - 2,20 zł.
 
§ 5. W przypadku zajęcia jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2, przyjmuje się opłatę jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo (Dz. Urz. WP Nr 130, poz.1768).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
 
Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 66,17 KB 55

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 09:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190