Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/95/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 grudnia 2004 r.
ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz .220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

1) za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 40,00 zł;

2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 50,00 zł.

§ 2.

Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 138/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz. 249).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

______________________________
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.(50)Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-12-13 08:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-12-13 08:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214