Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/103/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmian nazw miejscowości
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy uchwala się, co następuje:

§ 1.

W terminie do dnia 25 marca 2005 r. przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi: Chojny-Naruszczki, Czartoria, Leopoldowo, Łubia, Miastkowo, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Tarnowo, Zaruzie, w celu zebrania opinii dotyczącej zmian nazw miejscowości.

§ 2.

W konsultacjach podmioty wymienione w § 1 wypowiedzą swoje opinie co do zmiany nazw niektórych częsci wsi w swoich miejscowościach w formie uchwały zebrania wiejskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 09:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 09:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244