Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/104/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 29 KB 80

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 09:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 10:02
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-02-28 09:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 291