Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/106/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
zamiaru likwidacji filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie.
Na podstawie art. 5 c ust. 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2005 roku filię w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Białymstoku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach: Drogoszewo, Osetno, Nowosiedliny oraz w szkołach na terenie gminy.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 12:58
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 13:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262