Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/107/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54, ust. 3 i 7 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy, oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Nr 52, poz. 544; z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; z 2003 r. Nr 34, poz. 286; z 2004 r, Nr 74, poz. 667) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr 88/XVI/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

2) uchwała Nr 93/XVII/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

3) uchwała Nr XVI/91/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 50,91 KB 81

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 11:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 11:48
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-02-28 11:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239