Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/71/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII//101/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 518; z 2011 r. Nr 22, poz. 318) wprowadza się następujące zmiany:
1) W §1 dodaje się tirety w brzmieniu:
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z póź. zm.).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 62,32 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211