Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/65/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy) na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec - Kuleszka - Rydzewo na odcinku o długości 0,56 km ul. Warszawska w Miastkowie.
§ 2
Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na 2012 r.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia stosownych porozumień i umów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 62,37 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185