Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/69/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227, poz. 1505, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887)) uchwala się, co następuje:
§ 1
W regulaminie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/58/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uchyla się § 7.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 59,84 KB 57

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 14:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181