Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/109/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/98/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 w części określającej stawkę dla samochodów ciężarowych, z trzema osiami, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, odopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 23 tony do mniej niż 25 ton określa się stawkę w wysokości – 1576,31 zł;

2) w załączniku Nr 2 do uchwały w części określającej wysokość stawki dla ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o trzech osiach i więcej – skreśla się słowo ,,i więcej” i dodaje się :

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita pojazdów ;ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku na rok 2005 w złotych
nie mniej niż ton mniej niż ton Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Cztery osie i więcej
12 36 1.775 1.889
36 40 1.800 1.889
40 i więcej 1.842 2.440,04

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-03-04 09:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-03-04 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237