Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/110/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 131.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 131.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 93.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 93.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.933.977 zł.
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.933.977 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok polegających na zwiększeniu stanu środków obrotowych określonych w pkt. 1 oraz zmianie treści pkt. 3 zgodnie, z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 54,5 KB 70

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 11:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 11:17
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-02-28 11:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235