Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/115/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2005 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r, Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej działki gruntu o powierzchni 1000 m2, położonej w obrębie wsi Chojny Naruszczki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta Kw. 27 936.

§ 2.

Zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, na rzecz Pana Adama Chojnowskiego syna Czesława zamieszkałego Chojny Naruszczki za cenę 2.760 zł + VAT (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt + VAT), zgodnie z operatem szacunkowym. Zbywana nieruchomość jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność w/w.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-04 11:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-04 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218