Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/78/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 13 ust. 1 i 2 w  związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1110; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 302, poz. 3191; z 2012 r. poz. 138).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 129,92 KB 77

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-04 14:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-04 14:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250