Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/75/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem ".
§ 2
1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.
2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek wskazany w ust. 1.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, w szczególności : numer geodezyjny działki (zgodny z ewidencją gruntów), powierzchnię i klasy użytków rolnych oraz określać zamierzony okres zwolnienia, który nie może być dłuższy niż 3 lata.
§ 3
1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Miastkowo po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) zaprzestanie uprawy roślin,
b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
d) utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. W przypadku niedopełnienia chociażby jednego ze wskazanych warunków decyzją organu podatkowego zostanie stwierdzone wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. O wszelkich zmianach mających wpływ na wygaśniecie  zwolnienia, a w szczególności o przypadkach wcześniejszego podjęcia produkcji rolnej na wyłączonych użytkach rolnych, podatnik obowiązany jest zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
§ 4
Traci moc uchwała Nr 31/VIII Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia przy zaprzestaniu produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
   
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 68,08 KB 58

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-04 14:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-04 14:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206