Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/117/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2005 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448, z 2005 r. Nr 34, poz. 309) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 34, poz. 309) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.400 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.060 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie 892 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIV/81/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-05 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-05 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224