Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/79/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, |Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r.Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 60,14 KB 62

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-28 13:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-28 13:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181