Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/81/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz 567) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 14.033.448 zł, w tym:
- dochody bieżące – 13.735.398 zł,
- dochody majątkowe – 298.050 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 13.974.412 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.584.227 zł,
- wydatki majątkowe – 1.390.185 zł .
 
§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 602,3 KB 65
file typ Rozstrzygnięcie RIO 223,23 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-28 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-28 13:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-07 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210