Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/121/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
ustanowienia logo Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustanawia się logo Gminy Miastkowo, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

1. Logo Gminy Miastkowo pełni funkcję promocyjną.
2. Prawo używania logo Gminy Miastkowo przysługuje Wójtowi, Radzie Gminy oraz Urzędowi Gminy i jednostkom organizacyjnym Gminy Miastkowo.
3. Używanie logo w celach promocyjnych przez inne podmioty niż wymienione w ust. 2 wymaga zgody Wójta Gminy Miastkowo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 148 KB 82

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-14 11:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-14 11:14
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-06-14 11:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254